ZIMBABWE

Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe

Simudzai mureza wedu weZimbabwe

Blessed be the Land of Zimbabwe

NDEBELE Words

Phakamisan' if'legi yethu yeZimbabwe

Eyazalwa yimpi yenkululeko;

Le gaze' elinengi lamaqhawe ethu

Silivikele ezitheni zonke;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

 

 

 

Khangelan' i Zimbabwe yon' ihlotshi si we

Ngezintaba lang' miful' e bu keka yo.

I zulu kaline, izilimo zande;

Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

 

 

 

Nkosi bu sis' ilizwe le-thu leZimbabwe

Ilizwe labo khokho bethu thina sonke;

Kusuk' eZambezi Kusiy' e Limpopo.

Abakho kheli babe lobuqotho;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

 

 

 

SHONA Words

Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

 

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

 

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

 

 

 

 

ENGLISH Words

O lift high the banner, the flag of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heros' sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.

 

 

 

O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned

With mountians, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.

 

 

 

 

O God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.

 

 

 

 

Adopted in 1994

Words by SOLOMON MUTSWAIRO (1924-)