TIBET

Sishi pende dögu jungwi ter,
Tupten sampel norpu önang bar.
Tendro nordzin gyache kyongwi gön
Trinlê kyi rölsto gyê;
Dorje khamsu tenpê
Chokün chamtse kyong.
Namkö gawa gyaden upang gungla reg.
Pötso deshi ngathang gyê.
Pöjong chölka sumgyi khyönla dzoden dekyi sarpè khyap,
Chösi kyi pelyon tar.
Tupten chochu gyepê dzamling yanpi kyegu shidi pela jor.
Pöjong tendrö getzen nyiö kyi,
Trashi önang bumdu trowi zi,
Nacho münpi yule gyegyur chi.