RUSSIA

NEW ANTHEM

Words by Sergey Mikhalkov
Music by A.Alexandrov

1-й куплет:

Россия - священная наша держава,

Россия - любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава -

Твое достоянье на все времена!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

2-й куплет:

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая -

Хранимая Богом родная земля!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

3-й куплет

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

 

Rossiya svyaschennaya nasha dyerzhava
Rossiya lyubimaya nasha strana
Moguchaya volya vyelikaya slava
Tvoyo dostoyan'ye na vsya vryemyena!!!
 


CHORUS
Slav'sya Otechestvo, nashe svobodnoye
Bratskikh narodov soyuz vyekovoy
Predkami dannaya mudrost' narodnaya
Slav'sya strana my gordimsya toboy!
 


Ot yuzhnykh morey do polyarnogo kraya
Raskinulis' nashi lesa i polya
Odna ty na svete odna ty takaya
Khranimaya bogom rodnaya zyemlya!
 


CHORUSShirokiy prostor dlya mechty i dlya zhizni
Gryaduschiye nam otkryvayut goda
Nam silu dayot nasha vernost' Otchiznye
Tak bylo, tak yest' i tak budet vsyegda!
 


CHORUS


 

TRANSLATION by Ivan Danilov

Russia - sacred our impire,
Russia - favourite our country.
Mighty will, great glory -
Yours virtue on all times!
 


CHORUS


Sing to the Fatherland, ours free,
The brotherly century peoples union ,
By ancestors the given national wisdom!
Ours Glorious land! We are proud of you!
 

From the southern seas up to polar edge
Our woods and fields were stretched.
One you on light! One you such -
Native land, stored By the god!
 

 

CHORUS

 

Wide open space for dream and for life
Future to us open of year.
Us the force is given by our fidelity Motherland.
So was, so is and so will be always!


 

CHORUS